Missionsschwestern

Königin der Apostel

Vedenie a štruktúra

Generálna správa

Generálna kapitula - na ktorej sú členovia a provincie zastúpení delegátmi – je najvyššou autoritou našej kongregácie a zasadá raz za šesť rokov, aby:

  • pri spoločných úvahách a poradách posúdili pozíciu kongregácie vo svetle aktuálnej situácie sveta a spoločnosti, preverili a znovu stanovili úlohy spoločnosti podľa pôvodného pohľadu a zodpovedajúce problémom doby.

  • členov kongregácie posilnili v ich misionárskej práci a v jednote a obnovili ich v úsilí o apoštolský a náboženský život.

  • zvolili generálnu predstavenú a jej radkyne

Najvyššia mimoriadna autorita v rámci kongregácie je generálna kapitula počas svojej doby trvania. Najvyššia riadna autorita je vykonávaná generálnou predstavenou s podporou jej rady.

Kongregácia sa delí na:

  1. Provincie

  2. Delegácie

  3. Domy

  4. Rezidencie

 

 

 

Picture will follow

 

 

 

Team 2011

Generálna predstavená a generálne radkyne: Naša kongregácia tvorí jednotu a je vedená generálnou predstavenou za asistencie jej rady. Ako vedúci orgán nad spoločenstvom je generálny tím v úzkom kontakte s vedením provincií. Podporuje, sprevádza a hodnotí ich úlohy.

 

Vedenie provincie

Naša kongregácia sa toho času skladá zo siedmich provincií a jednej delegácie. Každá provincia je rozdelená na väčšie a menšie spoločenstvá, aby práca bola efektívna a tak sa dosiahli ciele kongregácie. Vedenie provincie má na starosti provinciálna predstavená a jej štyri radkyne, ktoré sú zvolené na štyri roky. Provinčný tím sa usiluje o účinnú a dobrú spoluprácu všetkých v živote a pôsobení provincie a je autoritou pre spoločenstvo a sestry tej ktorej provincie.

Delegácia

Jednotlivé alebo viaceré domy, ktoré sú veľmi vzdialené od generálneho a provinčného domu, ale ešte nie sú dostatočne rozvinuté, aby tvorili provinciu alebo región, sa môžu stať delegáciou. Delegácia je podľa okolností závislá od generálneho domu alebo od provincie, ktorá vymenúva aj predstavenú delegácie a jej radkyne. Delegačný tím je vymenovaný na obdobie troch rokov.

Vedenie domu

Každá sestra vždy prislúcha nejakému konkrétnemu domu kongregácie. Predstavená domu a jej radkyne sú vymenované generálnou alebo provinciálnou predstavenou so súhlasom rady na obdobie troch rokov.

RETURN TO PREVIOUS PAGE