Missionsschwestern

Königin der Apostel

 

NAŠA CHARIZMA

Náš život dávame do služby radostného posolstva dobrotivej a súcitnej lásky Božej. Predovšetkým chceme mať účasť na zvestovaní Božieho slova a vštepovaní cirkvi medzi národy, u ktorých toto radostné posolstvo nie je ešte dostatočne známe. V krátkosti povedané, chceme žiť evanjelium v sesterskej láske a našim príkladom vydávať svedectvo a týmto spôsobom ho zvestovať.

Podľa priania nášho zakladateľa má mať v činnosti kongregácie prednosť evanjelizácia Indie. Sme tiež pripravení niesť Božie slovo a jeho lásku do všetkých častí sveta, kde Boh stále otvára dvere, aby bolo zvestované jeho mystérium. Vyslanie (misia) našej kongregácie cez hranice do iných krajín a kultúr je niečo vznešené.

 

NAŠA SPIRITUALITA

Kristus je centrom nášho života. Darúva nám život a lásku. Duch našej kongregácie je ten istý duch, akého Ježiš Kristus žiadal od svojich apoštolov. Nasledovanie Krista je spoluúčasť na veľkom boji o česť Božiu. Každá misijná činnosť má východisko vo vyslaní prvej misie, vyslaní Krista a sv. Ducha. Sme povolaní cez naše rozjímanie a činnosť vzývať najmä verejné, na človeka obrátené pôsobenie Ježiša a celou silou pracovať na spáse človeka. Aby sme nepracovali len pre ľudí, ale aj s nimi. Preto si predovšetkým uctievame ľudomilnosť Boha. Žiť evanjelium a takto ho zvestovať je naše povolanie. Z dôvodu služby evanjelizácie  sme opustili to, čo sme niekedy nazývali našim vlastným – vrátane našich vlastných rodín a chceme  „ Byť všetkým všetko“ (Konst. 50).

Žijeme ako sestry v spoločenstve a usilujeme sa spojiť rozjímanie (kontempláciu) a činnosť a takto byť požehnaním pre iných. Základnú myšlienku a cieľ našej kongregácie uskutočňujeme spoločne a vo vzájomnej pomoci podľa toho, kto aké dary obdržal od Boha.

V národoch, medzi ktorými pôsobíme sa chceme identifikovať v duchu sv. Pavla, ktorý sa vo zvestovaní stal „všetkým ľuďom všetkým“. To môže znamenať, že niektoré naše vlastné kultúrne hodnoty a zvyky, ktoré nám boli zverené,  postavíme do úzadia, aby sme sa stali časťou nového národa. (Konst. 72)

Žijeme podľa evanjeliových rád v Bohu zasvätenej čistote (zdržanlivosti), dobrovoľnej chudobe a poslušnosti. To nám má vytvoriť vnútornú slobodu pre službu ľuďom. Skladáme tri sľuby v túžbe  pripodobniť sa Kristovi.

 

PATRÓNKA

...patrónkou našej kongregácie je Mária, kráľovná apoštolov. Pod jej vedením sa zúčastňujeme na poslaní Krista a jeho cirkvi. Vďaka jej  bez podmienok vyslovenému „Áno“, ktoré  povedala Bohu, spoluúčinkuje Mária na vykupiteľskom diele. Vďaka tejto obetavosti a oddanosti, ktorá dosiahla svoj vrchol keď stála pod krížom, sa  Mária stala prvou najdokonalejšou učeníčkou Ježiša. Je pre nás tým, čím bola pre apoštolov – matka, majsterka a vzor. (Konst. 2)

 

Es ist unser Auftrag ...

das Evangelium in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu verkünden. Dabei sind uns Gerechtigkeit, Frieden und besonders das Eintreten für die Würde und Rechte der Frauen besondere Anliegen.

RETURN TO PREVIOUS PAGE